Daňová licencia


Možno ťa zaujme:

www.Serialis.sk

www.Najlepsie.eu

www.Filmy.Najlepsie.eu

www.Fit-Life.sk 

 

Vtipy, citáty filozofov, SMS priania, hádanky a básničky najlepšie. Úplne zadarmo.


Daňová licencia je akási minimálna výška dane, predpisuje ju § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Kto platí daňovú licenciu?

Daňová licencia sa týka všetkých právnických osôb, okrem tých, ktorým po prvý krát vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli a takých, ktorý prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

V prípade, že je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, daňová licencia sa uplatňuje v pomernej výške (1/12 krát počet mesiacov).

Kedy je splatná?

Daňová licencia je splatná do 31.3.2015 rovnako ako povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014.

Výška daňovej licencie?

Výška daňovej licencie závisí od výšky obratu v zdaňovacom období a od toho, či je zdaniteľná osoba platcom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, tzn. neposudzuje sa stav za celé zdaňovacie obdobie ale len k 31.12.

 Kto?

Výška daňovej licencie

Právnická osoba s obratom menej ako 500 000 €, neplatiteľ DPH

480 €

Právnická osoba s obratom menej ako 500 000 €, platca DPH

960 €

Právnická osoba s obratom nad 500 000 €

2880 €

V prípade, že právnická osoba zamestnáva najmenej 20% zamestnancov so zdravotným postihnutím, znižuje sa daňová licencia o polovicu.

 

 Vyplnenie v daňovom priznaní

Výška daňovej licencie sa vypĺňa na riadku 810, v prípade, že je vypočítaná daňová povinnosť nižšia ako daňová licencia, musí sa suma daňovej licencie uviesť ja na riadku 820 a 900, pričom na riadku 830 sa uvádza rozdiel medzi daňovou povinnosťou a daňovou licenciou.

Príklad vyplnenia

Vypočítaná daňová povinnosť:  218,74 €

Platca DPH – výška daňovej licencie 960 €

Daňová licencia

V prípade, že v nasledujúcom zdaňovacom období bude právnická osoba povinná zaplatiť daň z príjmu vyššiu ako daňová licencia, napríklad: 1800 €, sumu uvedenú na riadku 830 – 741,26 môže započítať s daňovou povinnosťou a následne platiť 1058,74 €.Autor: Eva Kyselová

 

www.Fit-Life.sk Doplnky výživy pre športovcov